Filologia Klasyczna

Filologia klasyczna – studia stacjonarne

STUDIA LICENCJACKIE

Zasady przyjęć na studia

Opis kierunku

Harmonogram rekrutacji

UWAGA! Kandydaci NIE MUSZĄ zdawać na maturze egzaminu z JĘZYKA ROMAŃSKIEGO ani JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO,  żeby ubiegać się o przyjęcie.

Kandydat ma wskazać do punktowania wybrane przedmioty spośród znajdujących się w tabeli – niekoniecznie wszystkie.

 

STARA MATURA

Kandydatów ze starą maturą obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, która obejmuje:

– tłumaczenie krótkiego tekstu łacińskiego, wykazanie znajomości gramatyki języka łacińskiego (form czasownikowych, rzeczownikowych, podstawowych składni)

lub

– wykazanie orientacji w kulturze i historii świata starożytnego i predyspozycji do studiów filologicznych w oparciu o listę lektur (do pobrania TUTAJ).

Punktacja: według skali od 0 do 10 punktów. Na studia będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskają minimum 5 punktów.

STUDIA MAGISTERSKIE

Zasady przyjęć na studia

Na studia mogą być przyjęci:

– absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna oraz specjalność filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim,

–  absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii klasycznej prowadzonych na innych uniwersytetach,

–  absolwenci studiów pierwszego stopnia uniwersyteckich kierunków humanistycznych.

O przyjęciu zadecyduje miejsce na liście rankingowej według średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia, w ramach ustalonego limitu.

Opis kierunku

Harmonogram rekrutacji

Kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną:
slawa.zielinska@gmail.com

Więcej na temat filologii klasycznej:

https://www.facebook.com/IFKiKA

http://www.ifkika.uni.wroc.pl