Erasmus+

Program Erasmus+ umożliwia studentom wyjazd za granicę na część studiów i na praktyki.

Rodzaje mobilności (wyjazdów)

Semestralny lub roczny wyjazd na uczelnię partnerską (Erasmus+ studia) dotyczy krajów programu KA131 oraz krajów partnerskich KA171

 • Celem wyjazdu jest realizacja na uczelni partnerskiej części studiów, czego efektem będzie uzyskanie uzgodnionej w porozumieniu o programie studiów (Learning Agreement) ilości ECTS. Przyjmuje się, że semestr to 30 ECTS. Z uwagi na program studiów w na danym etapie istnieje możliwość ustalenia innej, zazwyczaj mniejszej ilość ECTS. Uzgodnienie rodzaju wybranych przedmiotów i ilość punktów kredytowych wymagają zgody koordynatora pr. Erasmus. Minimalna wymagana ilość ECTS, jaką należy uzyskać na uczelni partnerskiej, to 15 ECTS.
 • Doktoranci mogą uczęszczać na zajęcia i zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS uzgodnioną między uczelniami lub mogą poświęcić swój pobyt na tzw. badania własne bez konieczności uczęszczania na zajęcia i zdobywania punktów. Wówczas konieczne jest wskazanie opiekuna/ tutora na uczelni zagracanej, który potwierdzi realizacje programu.
 • Długość wyjazdu jest ściśle zależna od harmonogramu roku akademickiego na danej uczelni zagranicznej. Możliwość uzyskania finansowania na okres od 2 (w przypadku trymestrów lub wyjazdów doktorantów w celach badawczych) do 10 miesięcy (w przypadku wyjazdów rocznych).
 • Rekrutacja odbywa się w okresie od grudnia 2022 do marca 2023. Wówczas przyznane zostaną miejsca zarówno na semestr zimowy, jak i letni w roku akademickim 2023/2024.

Wyjazd krótkoterminowy (studia) na zorganizowane działanie np. na szkołę letnią/zimową lub inną krótką mobilność naukową KA131

 • Okres krótkoterminowej mobilności studenckiej:  od 5 do 30 dni.
 • Obowiązkowy komponent wirtualny, czyli oprócz czasu spędzonego za granicą konieczna jest część  realizowana wirtualnie (przed, w trakcie lub po realizowanym wyjeździe).
 • Obowiązkowe uzyskanie minimum 3 ECTS.
 • Komponent wirtualny oraz obowiązek uzyskania ECTS – nie dotyczy wyjazdów doktorantów.
 • Rekrutacja ma charakter ciągły, do wykorzystania miejsc.

Wyjazd na praktykę w trakcie studiów (Erasmus+ praktyka) KA131

 • Mobilność dofinansowana na okres od 2 do 10 miesięcy.
 • Oferta skierowana dla studentów I i II poziomu oraz dla doktorantów.
 • Celem wyjazdu jest realizacji praktyki w instytucji zagranicznej, punkty ECTS nie są wymagane.
 • Praktyka zazwyczaj jest traktowana jako dodatkowa aktywność studencka.
 • W przypadku wyjazdu planowanego w trakcie trwania semestru wymagana jest zgoda dziekana na tzw. Indywidualny Tok Studiów.
 • Rekrutacja odbywa się przez cały rok, ma charakter ciągły.

Wyjazd na praktykę absolwencką KA131

 • Mobilność dofinansowywana na okres od 2 do 5 miesięcy.
 • O wyjazd mogą się ubiegać absolwenci UWr, którzy ukończyli studia pierwszego lub drugiego stopnia, studia jednolite magisterskie lub studia doktoranckie. Kandydaci w momencie ubiegania się o wyjazd (procedury rekrutacyjnej) są studentami ostatniego roku i przejdą rekrutację przed ukończenie studiów, czyli przed obroną pracy dyplomowej. Jeżeli obrona jest przesunięta na późniejszy termin, to obowiązuje data 30.09 (ostatniego semestru studiów). Kapitał mobilności liczony jest w ramach ostatnich studiów.
 • Rekrutacja ma charakter ciągły.

Wyjazd krótkoterminowy na praktykę KA131

 • Okres krótkoterminowej mobilności studenckiej:  od 5 do 30 dni.
 • Obowiązkowy komponent wirtualny, czyli oprócz czasu spędzonego za granicą konieczna jest część  realizowana wirtualnie (przed, w trakcie lub po realizowanym wyjeździe). Zapis nie dotyczy wyjazdów doktorantów.
 • Rekrutacja ma charakter ciągły, do wykorzystania miejsc.

Szczegóły dotyczące rekrutacji (terminy, wymagane dokumenty) znajdują się w instytutowym regulaminie rekrutacji na rok akad. 2023/24.

Zob. też regulamin wyjazdów na studia i praktyki obowiązujący na Wydziale filologicznym (Załącznik do Komunikatu Dziekana Wydziału Filologicznego UWr 12/2021 nr z dnia 6 grudnia 2021 r.)

Sposób rozliczenia wyjazdu na studia lub praktyki:

Regulamin instytutowy.

Informacje na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej: https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus#rozliczenie-stypendium

Dokumenty do pobrania:

– podanie o przyznanie stypendium Erasmus;

– oświadczenie dotyczące wcześniejszych wyjazdów;

– wyciąg z ToR.

INFORMATION FOR INCOMING STUDENTS:

General information about the programme at the University of Wroclaw: https://international.uni.wroc.pl/en/incoming-exchange-students

Useful information for exchange students: https://international.uni.wroc.pl/en/incoming-exchange-students/useful-information-exchange-students#your-arrival-to-wroclaw

Our courses in English (timetable)

Erasmus+ students can take up any English-taught courses from the University list: https://international.uni.wroc.pl/en/incoming-exchange-students/courses

Departmental Erasmus+ Coordinator

dr Mariusz Plago
mariusz.plago(at)uwr.edu.pl    Komuny Paryskiej 21 Str., Room 25

WYJAZDY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH